Regulamin zakupów

 

Regulamin sklepu

 

Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Zmyslowabieliznaxl.pl (dalej zwany Sklep) jest Firma Halina Pęciak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem NIP: 6471084181, REGON: 273323390, z siedzibą w Wodzisławiu Ślaskim (44-286), ul. Leszka 42.

2. Sklep w celu ułatwienia Klientom kontaktu, składania reklamacji wskazuje następujące dane:

• adres do korespondencji: ul. Leszka 42, 44-286 Wodzisław Śląski,

• adres e-mailowy: andalea@andalea.pl

• numer telefonu/fax 32 417 20 10

3. Numer rachunku bankowego Sklepu do dokonania płatności za zamówiony przez Klienta towar:

ING Bank Śląski

81 1050 1403 1000 0092 2599 2164

Zamówienia

1. Zamówienia można dokonać wybierając określone towary w Sklepie i umieszczając je w wirtualnym koszyku, a następnie zaznaczając okienko „zapłać”.

2. W przypadku zamówień dokonywanych faksem należy wypełnić formularz zamówienia, podpisać i przesłać pod numer fax wskazany w ust. 2 Informacji Ogólnych. Formularz można pobrać na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep potwierdzi zawarcie umowy w formie e-maila, faksu, bądź listownie.

4. Ceny prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają VAT).

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku zamówień wielu towarów czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności wszystkich zamówionych towarów, chyba, że Klient życzy sobie wysyłki towarów w oddzielnych przesyłkach.

Płatności

1. Klient po złożeniu zamówienia, dokonuje płatności za zamówiony towar w terminie 5 dni na wskazany w niniejszym Regulaminie numer rachunku bankowego Sklepu. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

2. Płatność uznaje się za zrealizowaną do wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu.

3. Sklep dopuszcza również formę płatności za zamówiony towar „za pobraniem” tj. przy odbiorze zamówionego towaru.

Przesyłka

1. Przesyłka jest realizowana niezwłocznie po otrzymaniu płatności na konto (w przypadku płatności przelewem), nie później niż 2 dni od daty zaksięgowania płatności. W przypadku płatności za pobraniem przesyłka realizowana jest po skompletowaniu zamówionych towarów, nie później niż 3 dni od złożenia zamówienia.

2. Przesyłka realizowana jest poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

3. Koszty przesyłki znajdują się w oddzielnym artykule zamieszczonym na stronie Sklepu Koszty wysyłki. Dodatkowo informacje o koszcie przesyłki pojawią się podczas składania zamówienia.

4. Koszt przesyłki uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy: Poczta Polska/Kurier.

5. W przypadku przesyłki kurierskiej możliwe jest śledzenie trasy przesyłki, na podstawie podanego numeru listu przewozowego. Śledzenie trasy przesyłki odbywa się na stronie kuriera i są to dane niezależne od Sklepu.

6. Opakowanie i kompletność przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku gdy nosi ono ślady uszkodzenia lub jest niekompletna należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru

Towar

1. Pełny opis towaru znajduje się na karcie towaru.

2. Dołożyliśmy wszelkich starań aby prezentowane produkty były opisane możliwie dokładnie.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prezentowanym towarem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Klient aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy jest zobowiązany poinformować Sklep o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną), w terminie o którym mowa powyżej.

4. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

5. Skorzystanie z wzoru, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie jest jednak obowiązkowe. Jeśli Klient skorzysta z wzoru, wówczas Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni, od dnia w którym doręczono Sklepowi oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, jest on obowiązany niezwłocznie odesłać towar na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli Klient prześle towar do Sklepu przed upływem 14 dniowego terminu.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru, lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpiło wcześniej.

9. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy dokonaniu płatności.

10. Klient, zgodnie z przepisami, ponosi koszty odesłania towaru na adres Sklepu.

11. Towar podlegający zwrotowi nie może nosić żadnych oznak użytkowania (np. zapach perfum). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, być kompletny, posiadać metki oraz dokument zakupu: paragon lub faktura VAT. W przypadku faktury VAT zostanie wystawiona faktura korygująca.

12. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia w odniesieniu do następujących umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

1. Sklep oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane towary nie posiadały wad.

2. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

3. Klient składa reklamację listownie, e-mailem, albo faksem oraz przesyła na adres Sklepu reklamowany towar.

4. W przypadku reklamacji towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu na adres Sklepu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Formularz reklamacji można pobrać ze strony internetowej Sklepu

5. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po jej otrzymaniu wraz z towarem.

6. ust. 7 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

7. Sklep odpowiada z tytułu wad rzeczy, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

8. Wymiana towaru bądź naprawa, odbywa się w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas wymiany towarów może być uzależniony od aktualnej dostępności towarów. Formularz wymiany towaru można pobrać na stronie internetowej Sklepu.

 

 

9. Klient (konsument) jest uprawniony do skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

10. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

11. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

12. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Dane osobowe

1. Sklep internetowy Zmyslowabieliznaxl.pl dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony powierzonych danych osobowych.

2. Dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta są wykorzystywane do realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883), przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia.

Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania.

2. Oferta umieszczona na stronie Sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

3. Wszelkie zdjęcia i materiały graficzne zamieszczone na stronie Sklepu objęte są ochroną prawną i zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania bez pisemnej zgody FPH Andalea.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie poniższe uregulowania prawne:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)

- kodeks cywilny (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

 

- ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

5. Klient ma możliwość zapoznania się z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w której mowa o kodeksie dobrych praktyk (art.2 pkt 5) na stronie internetowej:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206

 

Produkt dnia
Letnia, niebieska sukienka
Letnia, niebieska sukienka
59,90 zł 48,70 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl